Salutació del president de la Junta de Districte

Benvolguts navegants, heu arribat al nostre port digital!

Des de fa molts d'anys Porto Cristo, gràcies al seu atractiu paisatgístic, té un lloc privilegiat en el mapa turístic internacional. Ara que el virtual ha tornat una necessitat real, ens faltava situar-nos també en el món digital. Aquí hi podreu consultar tot el que fa referència al nostre poble, conèixer els serveis que us oferim i contactar amb nosaltres. En nom de tots els regidors de la Junta de Districte i de tot el personal d'aquesta casa, us obrim el nostre portal digital de bat a bat.

Siau benvinguts!

Joan Gomila Capó

President de la Junta de Districte de Porto Cristo

 

Què és?

La Junta de Districte de Porto Cristo és un òrgan administratiu creat per l'Ajuntament de Manacor amb l'objectiu de descentralitzar els serveis que es presten a Porto Cristo.

El reglament regulador del funcionalment de la Junta Municipal de Districte, va ser aprovat per acord del Ple de dia 7 de maig de 2007 i constituït definitivametn el dia 25 de setembre de 2007.

El Reglament de la Junta de Districte de Porto Cristo té com a finalitat regular l'organització, el funcionament i les competències de la JMD a Porto Cristo i també als nuclis de Cala Anguila, Cala Magrana i Cala Mendia.

La Junta municipal de Districte, en el seu àmbit territorial, podrà asumir totes les facultats delegables del batle però circumscrites a l'àmbit territorial que regeixen les competències de la Junta. Aquest òrgan de gestió fa possible la participació dels ciutadans en el govern i l'administració en el nucli de Porto Cristo sense suposar un perjudici del manteniment de la unitat de gestió municipal.

 

Com actúa?

Els òrgans necessaris d'adreça de la JMD són el President i el ple i tendran les funcions previstes en el reglament.

El ple de la Junta farà una reunió ordinària cada dos mesos. Les sessions del ple seran públiques i es realitzaran habitualment en les oficines municipals de Porto Cristo. Les competències del ple de la Junta són, entre d'altres, redactar normes de règim intern, elevar anualment a l'Ajuntament de Manacor un estat de necessitats de la Junta, redactar propostes de temes perquè s'incloguin en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats municipals o elaborar estudis sobre les necessitats en l'àmbit territorial.

La JMD de Porto Cristo tendrà, com a recursos econòmics, les aportacions econòmiques que l'Ajuntament de Manacor inclogui en el seu pressupost.

 

Membres de la Junta

Els membres mecessaris per a constituir la Junta de Districte són el president i el ple.

El ple de la Junta estarà format per tretze membres, president, vicepresident i onze vocals, que seran nomenats pel ple i tendran veu i vot. Cada partit polític que en les eleccions municipals hagi obtingut representació municipal triarà un membre per a formar-hi part.

El president i el vicepresident seran nomenats pel ple de la corporació.

Les competències del president són: representar el batle de Porto Cristo, presidir les sessions del ple, i en les votacions, dirimir els empats amb el vot de qualitat

Les funcions del vicepresident són: substituir el president de la Junta en cas d'absència i desenvolupar aquelles funcions que expressament li delegui el president de la JMD.

 

Els membres actuals són:

Joan Gomila

Antònia Llodrà

Ramón Perez

Salvador Vadell

Sebastiá Nadal

Jaume Brunet

Mónica Sancho

Júlia Acosta Miquel.

Catalina Perelló

Sebastià Nadal

Ferran Montero

Sebastián Filippini

Magdalena García

Mateu Juan Ferrer

 

Quines competències té?

Realitzar propostes de tot tipus.

Tramitació de subvencions.

Informe previ preceptiu de les propostes de les diferents delegacions i comissions, fundacions, patronats o empreses municipals quan aquestes pel seu carácter general o altres motius afectin al territori de la JMD.

Resolucions d'inici i adjudicació de contractes menors de competències de la JMD.

Àrees de la Junta Municipal de Districte:

SANITAT I CONSUM

URBANISME

ECONOMIA

RECURSOS HUMANS

COMUNICACIONS

ESPORTS

JOVENTUT

CULTURA

INTERIOR

TRANSPORTS

MEDI AMBIENT

COMERÇ

AGRICULTURA

ACTIVITATS INTEGRADES

SERVEIS SOCIALS

EDUCACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

FESTES

AGENDA LOCAL 21

SERVEIS